Υπουργείο Οικονομικών


Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.
Δικτυακός Τόπος Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών


Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα της
Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ν. 4714/2020) !

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5073 / 2023
Άρθρο 48
ΦΕΚ 204 Α 11-12-2023
Διατάξεις για την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών - Τροποποίηση άρθρου 16 ν. 4714/2020
1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), περί ορισμού των μελών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, προστίθενται οι λέξεις «ή αντικαθίστανται», στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 προστίθεται η φράση «,ανεξάρτητα από το εάν έχει εκκινήσει ο ίδιος τη διαδικασία ενώπιον των ανωτέρω αρμόδιων δικαστηρίων ή όχι», οι προθεσμίες του δευτέρου και του τρίτου εδαφίου της παρ. 3, περί υποβολής αιτήματος εξώδικης επίλυσης διαφοράς σε εκκρεμείς δίκες, παρατείνονται,στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3, μετά τη φράση «για τυπικούς λόγους,» προστίθεται η φράση «, καθώς και σε υποθέσεις ματαιωθείσες ή απορριφθείσες για τις οποίες έχουν προκύψει νέα στοιχεία ή νομολογία ή έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου», και οι παρ. 2 και 3 διαμορφώνονται ως εξής:
«2. Ο Γενικός Προϊστάμενος και ο αναπληρωτής αυτού Πρόεδρος Τμήματος, τα τακτικά μέλη, οι εισηγητές εφοριακοί υπάλληλοι και οι Γραμματείς της Επιτροπής ορίζονται ή αντικαθίστανται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Τα μέλη της Επιτροπής που είναι πρώην δι- καστικοί λειτουργοί, ορίζονται μετά από πρόταση του Γενικού Επιτρόπου των Διοικητικών Δικαστηρίων. Τα μέλη της Επιτροπής που είναι μέλη του κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ορίζονται μετά από πρόταση του Προέδρου αυτού.
3. Ο διάδικος φορολογούμενος σε εκκρεμείς ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων διαφορές από πράξη επιβολής φόρου ή προστίμων κατά τη φορολογική νομοθεσία μπορεί να υποβάλει αίτηση ενώπιον της Επιτροπής της παρ. 1 με αίτημα την εξώδικη επίλυση της διαφοράς, ανεξάρτητα από το εάν έχει εκκινήσει ο ίδιος τη διαδικασία ενώπιον των ανωτέρω αρμόδιων δικαστηρίων ή όχι. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 30 Ιουνίου 2024. Το αίτημα μπορεί να αφορά μόνο σε υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 29 Ιουνίου 2024. Το προηγούμενο εδάφιο καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον της Επιτροπής της παρ. 1. Σε υποθέσεις για τις οποίες είχε υποβληθεί αίτηση και απορρίφθηκαν από την Επιτροπή για τυπικούς λόγους, καθώς και σε υποθέσεις ματαιωθείσες ή απορριφθείσες για τις οποίες έχουν προκύψει νέα στοιχεία ή νομολογία ή έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου, επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης εντός της ως άνω προθεσμίας.». 2. Στην παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020, περί εξέτασης αιτήσεων εξώδικης επίλυσης, οι προθεσμίες του πρώτου και του δευτέρου εδαφίου παρατείνονται και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής: «6. Η εξέταση των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου 2024 και τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης εκδίδονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 ημερομηνία, κατά την οποία λήγει η θητεία του Γενικού Προϊσταμένου, των μελών των Τμημάτων της Επιτροπής και των Γραμματέων. Αιτήσεις που δεν εξετάστηκαν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2024, θεωρείται ότι απορρίφθηκαν σιωπηρά και επανεισάγονται με επιμέλεια της Γραμματείας των Επιτροπών στο αρμόδιο Δικαστήριο χωρίς τη σύνταξη πρακτικού. Για όσο διάστημα η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των Επιτροπών, η δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του αρμοδίου τακτικού διοικητικού δικαστηρίου αναστέλλεται. Η αναστολή δεν καταλαμβάνει την προσωρινή δικαστική προστασία.».

Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ν. 4714/2020)